The Feast of the Virgin of Caysasay – The feast is celebrated on the 8th day of December every year, the day when Fernando Quiroga y Palascios, then the Spanish representative of Pope Pius XII, celebrated the solemn canonical coronation of the Virgin of Caysasay in 1954. This miraculous wooden image is eight inches (203 mm) high, bearing signs of long immersion in water.

Ang Fiesta ng Virgen ng Caysasay: Ang fiesta ay ginaganap sa ika 8 ng Deciembre taon-taon, dahil ito ay kung kalian idinayo ang selebrasyon ng koronasyong kanonikal ng Virgen noong 1954. Ang kumatawan noon kay Santo Papa Pius XII ay si Fernando Quiroga y Palacios. Ang mahiwagang imahe ay may laking walong pulgada (203 mm), at ito ay may bahid na nabaon sa tubig.