The traditional Lua is a declamation in the vernacular recited by a maiden to honor the Virgin Mary or a boy in praise of a male saint like St. Martin of Tours. In the procession, a delightful picture is presented by the young girls and ladies in their pretty gowns and ternos as they make up the hila. The word hila means “to pull.” This procession terminology illustrates how the participants pull the cordon of electric lights that originates from the Virgin’s carrosa (carriage), which is bedecked with flowers. 

Ang tradisyonal na Lua ay isang deklamasyon sa katutubong salita. Ito ay inaalay ng isang dalaga na nagbibigay pugay sa birheng Maria, o ng isang binata na nagpapasalamat sa lalaking santo, gaya ng San Martin de Tours. Sa prosesyon,matatanaw ang hanay ng mga babae na may suot na magagarang damit at terno, at sila ay bumubuo ng” hila.” Ang salitang “hila” ay naglalarawan ng paghahawak ng mga sumasali sa prusisyon ng ilaw na mula sa mabulaklak na carrosa ng Virgen.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *