Feast Day Processions – This procession is a queue of participants of various ages who honor a local patron saint. It is often done on the feast day of the venerated saint. Celebrations are in the form of prayer, hymns, declamation (Lua) and flower offerings, after which a feast is served. Big processions in Taal are held on November 11, on the feast of St. Martin of Tours; December 8, the feast of Our Lady of Caysasay; and during the town fiesta on December 9 in honor of Our Lady of Caysasay and St. Martin of Tours.

Mga Prusisyon : Hanahy-hanay na sumasagala ang mga bata at matatanda sa mga prusisyon sa lansangan, na nagpapakita ng pagpupugay sa patron ng bayan. Ang mga pagdiriwang ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdasal, pagkanta, pagtatalumpati (Lua) at pagbibigay ng bulaklak. Sa katapusan ay may handaan na nagaganap. Ang malalaking prosesyon sa Taal ay nangyayari sa ika 11 ng Nobyembre, ang fiesta ni San Martin; sa ika 8 ng Disyembre,ang fiesta ng Caysasay; at sa malaking Fiesta ng Bayan sa ika 9 ng Disyembre, na nagbibigay puri sa Virgen ng Caysasay at San Martin.